Name d/symbololatry (symbololatry.bit)

Summary

Status Expired
Expired since 360397 (114435 blocks ago)
Last update 2017-01-23 16:16:45 (block 324397)
Registered since 2015-03-04 13:22:46 (block 220465)

Last value

Bitmessage address: BM-2cTfUvBZT2Dx7WxvEdu9N4NyJffCbcHtBM

Operations

Date/time Block Transaction Operation Value
2017-01-23 16:16:45 324397 ece3e22607... OP_NAME_UPDATE Bitmessage address: BM-2cTfUvBZT2Dx7WxvEdu9N4NyJffCbcHtBM
2016-06-06 20:35:05 289399 1ba33f4688... OP_NAME_UPDATE Bitmessage address: BM-2cTfUvBZT2Dx7WxvEdu9N4NyJffCbcHtBM
2015-11-03 16:08:49 256191 585b2bafd8... OP_NAME_UPDATE Bitmessage address: BM-2cTiFvgKqTeHh7ZgFNqohkHc9vMGVfwknn
2015-03-04 13:22:46 220465 049ad225bd... OP_NAME_FIRSTUPDATE BM-2cTiFvgKqTeHh7ZgFNqohkHc9vMGVfwknn
2015-03-04 09:17:15 220440 b470ed79c8... OP_NAME_NEW 65eeb58862abcc41ae95d5530dafb2e7cb8efcfe